Update 108 – 5 november 2015

INLEIDING

Deze update zal plaatsvinden op donderdag 5 november 2015. Op die dag worden VP, Niveo en Zoneforce geüpdatet. Deze update heeft invloed op de werkwijze van onze gebruikers waardoor duidelijk moet worden welke onderdelen veranderd zijn zodat zij gemakkelijk de overstap naar deze vernieuwingen kunnen maken.
Dit document is onderverdeeld in hoofdstukken, elke applicatie/app heeft een eigen hoofdstuk. Er zijn ook wijzigingen die de gehele applicatie/apps beïnvloeden, deze worden in het eerstvolgende hoofdstuk beschreven.

ALGEMEEN

Wizard Rollen Bewerken laat volledige pad zien van de groepen
In de wizard waarin de rollen en rechten op objecten gezet kan worden is het overzicht van de huidige rollen en rechten aangepast. In dit overzicht wordt het pad van de groep waarop de rol is gezet weergegeven in plaats van enkel de naam van de groep.

Handleidingen uit de startschermen verwijderd
Handleidingen van de verschillende modules worden op aanvraag verstrekt door de consultants. Hierdoor was het niet meer nodig om deze aan te bieden in de startschermen.

Geavanceerd zoeken bij rapportage instellingen
Het is vanaf deze update mogelijk om bij verschillende rapportages gebruikers in te stellen via geavanceerd zoeken.

Uploaden vereenvoudigd
Bij het uploaden wordt automatisch het selecteren van bestanden getoond en na selectie worden ze automatisch geüpload.

MANAGEMENT

Bij het aanmaken van een gebruiker kan de entiteit geselecteerd worden
Als een gebruiker wordt aangemaakt kan direct worden aangegeven binnen welke entiteit deze gebruiker geplaatst moet worden.

Bij het aanmaken van gebruiker kan een veilig wachtwoord gegenereerd worden
In plaats van zelf een wachtwoord te verzinnen kan de applicatie een veilig wachtwoord genereren door op de desbetreffende knop te klikken. Daarnaast is er ook de optie om het gegenereerde wachtwoord te tonen.

Type Aanstelling in tabellen scherm opgenomen
In het tabellen scherm is nu de mogelijkheid om type aanstellingen toe te voegen. Deze kunnen gebruikt worden bij het aanmaken van een aanstelling van een persoon.

Specificatie typen in tabellen scherm opgenomen
Er kunnen nu bij Personeel – Beheer – Specialismen aan specificatie typen gekoppeld worden aan historie. Hiervoor kunnen in het tabellen scherm ook typen aangemaakt worden.

Instellingen bij Entiteiten verbeterd
Het delen van opleidingen en keuringen kon niet goed worden ingesteld. Dit is opgelost.


ELEARNING

Nummer medewerker toegevoegd aan het scherm met resultaten van cursussen
In het scherm met resultaten van gemaakte modules wordt nu ook het medewerker nummer van de cursist weergegeven.

Module status en werk titel
Bij het kopiëren van een module via de mappen werd voorheen niet alle informatie goed doorgegeven. Hierdoor konden o.a. de status en de werk titel niet gezet worden en kon dit fouten veroorzaken. Dit is opgelost.

PERSONEEL

Meerdere aanstellingen/dienstverbanden
Het is nu mogelijk om meerdere aanstellingen per entiteit/persoon toe te voegen. Dit kan in het scherm ‘Personeel – Beheer – Aanstellingen’

Specificaties bij specialismen
Het is nu mogelijk om specificaties te koppelen aan specialismen.

Koppelen van specialismen aan functies
Het koppelen van specialismen aan functies werkte nog niet optimaal. Hier zijn verbeteringen voor doorgevoerd.

Veld Opt Out regeling toegevoegd aan basisgegevens
Bij de basisgegevens van personeel kan aangegeven worden of er sprake is van een Opt Out regeling. De waardes waaruit gekozen kan worden zijn ‘Ja’ en ‘Nee’.

Uitbreiding van de querybuilder
De querybuilder bij de module personeel is uitgebreid met statistiekinformatie betreft de opkomst Incidenten en Competentiemanagement.

INCIDENTEN

Auto incident verslag
In management bij de instellingen voor de uitrukken is het mogelijk om de optie “Uitrukverslag automatisch aanmaken bij import” in te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld word er na de import van een incident automatisch een incident verslag gemaakt en opgeslagen. Dit verslag is dan aangemaakt op basis van de voor ingevulde waarden. Hiermee word dan ook automatisch de zorgnorm bepaald en vastgelegd.

Inladen incidenten versneld
Het zoeken en doorbladeren van incidenten is versneld.


COMPETENTIEMANAGEMENT

Querybuilder voor evaluatiemomenten
Het is nu mogelijk om de querybuilder voor evaluatiemomenten te gebruiken. Hierdoor kan gemakkelijk de goede momenten worden gezocht en de relevante gegevens over de gevonden momenten worden weergegeven. De querybuilder voor evaluatiemomenten is te gebruiken op dezelfde manier als de querybuilder voor Personeel en Incidenten.
Bij het synchroniseren van media tussen momenten en cycli kan media verwijderd worden.
Bij het synchroniseren van media is het mogelijk om aan te geven welke categorie waarin de media geplaatst is te synchroniseren en tevens kunnen de huidige media elementen uit die categorie eerst verwijderd worden.

Bij wachtrijen kunnen kenmerken worden toegevoegd
Het is mogelijk om bij wachtrijen kenmerken toe te voegen. Met het gebruik van kenmerken kunnen de wachtrijen gemakkelijk gevonden worden in de e-catalogus app.

Het veld Code is toegevoegd aan een evaluatiemoment
Bij een evaluatiemoment kan, net als bij een evaluatiecyclus, een code aan het moment worden meegegeven. Deze code kan ingevoerd worden in het Informatiescherm voor evaluatiemomenten. Tevens kan in de SearchView en QueryBuilder gezocht worden op de code.

Logische nummering op een eenvoudige wijze aanpassen.
Bij het instellen van de logische nummering voor een cyclus was het nodig om dit per moment in te stellen. Dit was onhandig en tijdrovend. Het is nu mogelijk om in dezelfde wizard om de tijden van momenten opnieuw in te plannen ook de logische nummering aan te passen. Als er binnen de cyclus helemaal geen logische nummering is ingesteld kan deze automatisch bepaald worden aan de hand van de datum van het moment.

Dagen en weken voor sjablonen aanpassen
Bij een cyclus was het al mogelijk om eenvoudig nieuwe tijden in te geven voor de momenten behorende bij de cyclus. Deze functionaliteit is nu ook ingebouwd voor sjablonen. In de wizard kan gemakkelijk de dagen en de weken worden aangepast. Tevens kan ook de logische nummering worden aangegeven.

Duur van het moment is zichtbaar bij Informatie van een moment
De duur, de tijd tussen het begin en einde van het moment, wordt in uren en minuten weergegeven bij het onderdeel ‘karakteristieken’ in het Informatiescherm van evaluatiemomenten.

Cyclus en momenten kunnen ‘vernieuwd’ worden met gegevens uit het sjabloon
Bij het aanmaken van een cyclus of een moment uit een sjabloon worden de waardes uit het sjabloon overgenomen. Bij het wijzigen van het sjabloon worden de momenten en cycli die op basis van het sjabloon zijn gemaakt niet aangepast. Nu is het mogelijk om in de wizard ‘synchroniseren’ te kiezen voor de optie om de nieuwste gegevens uit een sjabloon op te halen en te plaatsen in een reeds aangemaakte cyclus of moment.

Documenten scherm toont meer informatie
Het documenten scherm behorende bij cycli en momenten (op te vragen vanuit het ‘Planning’ scherm) toont meer informatie over de cursist, zoals het examennummer en de opdrachtgever. Tevens wordt het examenmoment weergegeven als een scoremoment is geselecteerd.


DUIKEN

Kolommen toegevoegd voor deelnemers van een duikmoment
Het is mogelijk om aan te geven of een duiker een veiligheidsduiker is. Tevens kunnen het flesnummer en het masker nummer ingevoerd worden

Instelling toegevoegd voor de DuikApp
Er kan voor de DuikApp een evaluatiecycli ingesteld worden. De DuikApp haalt gegevens van de ingestelde evaluatiecycli op en schrijft hieronder de duikregistraties weg. De evaluatiecycli kan ingesteld worden onder Management/Licentie instellingen/DuikApp


FINANCIËN

Omschrijving van artikelgroep kan aangepast worden
De omschrijving van een artikelgroep kan bij een artikelgroep weergegeven en aangepast worden.


PREVENTIE

Beheer van burgemeesters toegevoegd
Via de tabellen zijn nu de burgemeesters voor een licentie te beheren.

Nieuwe rol redacteur
Er is een extra rol redacteur die leidinggevenden kan helpen bij het beoordelen van concepten.

Converteren van dossiergroepen
Het is nu mogelijk om zelf dossiergroepen om te zeten naar andere typen en oude te archiveren.

Converteren van opdrachttypen
Het is nu mogelijk om zelf opdrachttypen om te zeten naar andere typen en oude te archiveren.

Meerdere dossiers samenvoegen
Het samenvoegen van dossiers is verbeterd en er kunnen nu meerdere tegelijk worden samengevoegd.

Perceelgegevens komen nu direct van AGIV
De getoond perceelinformatie komt nu direct van de web service van AGIV.

Voor een aantal preventie onderdelen is de standaard weergave naar 100 gezet
In diverse lijstweergaves van preventie schermen is het aantal resultaten nu standaard op 100 gezet.

Verbetering historiek overzicht voor dossiers en opdrachten
Het historisch overzicht wordt nu beter weergegeven in een compacter overzicht en indien nodig wordt meer ruimte gereserveerd voor de diverse onderdelen.

Historiek van dossiers verbeterd
De historiek van dossiers bevatten nu alle opdrachten en notities van deze opdrachten.

Preventie portaal formulieren verbeterd
Op het preventie portaal wordt geen HTML5 controle meer gebruikt, maar een eigen controle zoals bij aanvraag indienen. Alle fouten worden centraal onderaan het formulier getoond.

Opdrachten openen via contactpersonen
Via contactpersonen kunnen gerelateerde opdrachten worden getoond en direct geopend.

Opdrachten die afgesloten zijn beveiligen
Afgesloten opdrachten en bijbehorende preventie documenten kunnen niet meer verwijderd worden.

MAGENTA APPS

Aanroep voor ophalen van informatie is gewijzigd
Door een aantal benodigde wijzigingen in de backend moet na de update van 108 voor de onderstaande apps een update worden geïnstalleerd.

Evaluatie App
Deze wordt opnieuw gereleased.

Mijn App
In de mijn app is ‘deep-linking’ ingebouwd, hierdoor is de mijn app op te starten via een link in een andere mobiele applicatie of website.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw consultant.

DCU app
De applicatie kan nu real-time communiceren tussen verschillende gebruikers binnen dezelfde licentie. Dit zorgt er voor dat eenheden niet dubbel kunnen worden ingezet tijdens decentrale uitgifte.
Daarnaast kan de toegang nu op gebruikers niveau aangezet worden door middel van een nieuwe rol.