Belgisch ministerie kiest voor Magenta

Belgisch ministerie kiest voor Magenta

(version Française ci-dessous) Het kenniscentrum (KCCE) van het Belgische ministerie voor Binnenlandse Zaken (IBZ) en het Ministerie voor Volksgezondheid hebben Magenta geselecteerd als leverancier voor het nationale register voor het bijhouden van alle vakbekwaamheid (opleidingen) voor brandweerpersoneel en ambulanciers.

Naast de centrale registratie van o.a. de vooropleidingen, brevetten en permanente opleidingen dient het systeem ook de resultaten van de federale geschiktheidsattesten en verstrekte/geweigerde subsidies te borgen. De uiteindelijk te realiseren oplossing zal hierdoor een voorname rol spelen bij de verschillende opleidingscentra en de hulpverleningszones. Uiteraard dient het systeem ook te kunnen samenwerken met de verschillende systemen welke bij de zones in gebruik zijn, zoals die van Abiware en Falck, maar uiteraard ook Magenta’s eigen ZoneForce platform.

Tenslotte zullen alle geregistreerde gebruikers toegang krijgen tot de eigen gegevens middels de Magenta Paspoort App voor mobile devices en desktop.

Uiteraard is het team van Magenta erg blij met deze opdracht, waardoor wij onze dienstverlening in België in de komende jaren aanzienlijk zullen intensiveren. Voor meer informatie over dit project en de mogelijkheden m.b.t. koppelingen, etc. kunt u contact opnemen met Marc Essink via +31 53 4334201.


Le Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile (KCCE) du Ministère de l’Intérieur Belge (IBZ) a sélectionné Magenta comme fournisseur du registre national qui servira à maintenir tous les spécialismes (formations) pour le personnel des services d’incendie et les ambulanciers.

En plus de l’enregistrement centralisé de, par exemple, l’ensemble des formations certificatives, des brevets, et des formations continuées, le système servira égallement à l’enregistrement des certificats d’aptitudes fédéraux et des demandes approuvées ou refusées des subsides. La solution qui sera implémentée jouera donc un rôle majeur dans les centres de formations divers et dans les zones de secours. Le système sera, évidemment, créé de telle façon qu’il pourra communiquer avec les systèmes utilisés actuellement par les zones, tels que Abiware et Falck, mais égallement avec la solution de Magenta, la platforme ZoneForce.

Tous les utilisateurs enregistrés auront un accès individuel vers leurs données personnelles qui sera rendu possible par l”App Magenta Paspoort.

L’équipe de Magenta est bien sur très heureuse d’avoir été choisie pour la réalisation de ce projet. Ceci nous permettra de grandement intensifier nos services en Belgique dans les années à venir. Pour plus d’information sur ce projet et sur les possibilités d’interfaces, etc. vous pouvez contacter Marc Essink au +31 53 4334201.